• CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 • ♡ GLOBAL COMPACT

  Pilgrim är medlem i FN:s Global Compact. Global Compact är världens största frivilliga initiativ baserat på företagsmedborgarskap. Pilgrim har tydligt engagerat sig i att dela med sig av övertygelsen om att affärsmetoder med rötter i universella principer kan bidra till en mer stabil, rättvis och inkluderande global marknad. Dessutom omfattar detta engagemang att stödja utvecklingen av välmående och framgångsrika samhällen. Global Compact är ett verktyg som hjälper oss att se till att vi driver vårt företag på ett ansvarsfullt sätt.

  Alla våra initiativ i överensstämmelse med etiskt företagande och uppförandekoden vittnar om detta.

  Som medlem i Global Compact är vi engagerade i att utforma en årlig Communication on Progress (COP)-rapport som beskriver vår framgång när det gäller att införa Global Compacts tio principer i vår affärsverksamhet.

  För ytterligare information om Global Compact, besök  WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORG

 • ♡ CODE OF CONDUCT

  Socialt ansvar är ett av kärnvärdena hos Pilgrim, och vi vill påverka våra leverantörer och få dem att förstå varför korrekt uppförande är nödvändigt. Vi har etablerat en avdelning på vårt kontor i Kina som ska arbeta enligt uppförandekoden.

  Pilgrim har en uppförandekod som har skrivits under av alla våra leverantörer. Eftersom vi inte äger våra egna produktionsfaciliteter är vårt inflytande begränsat. Vi har dock gjort stora satsningar på att etablera nära och bra relationer med våra leverantörer.

  Vi kommer att fortsätta att förbättra förhållanden hos våra leverantörer, men detta är inte ett projekt som blir klart över en natt. Det är viktigt att betona att arbetet med förbättringar är en process som tar tid. Det kan ta flera år, precis som kampen för lika möjligheter och lika lön i västvärlden. Vi arbetar nära våra leverantörer och uppmuntrar dem att se fördelarna och vikten av att rätta sig efter uppförandekoden. På grund av de sociokulturella och ekonomiska skillnader som finns mellan Kina och länder i västvärlden är detta en komplex uppgift, men en uppgift som vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att fortsätta att bli bättre på. Lyckligtvis förbättras de sociala villkoren i Kina varje dag och detta kommer också att påverka våra leverantörer positivt.

 • ♡ FABRIKSINSPEKTIONER

  Vi har tidigare använt oss av tjänster från inspektionsföretaget SGS, men eftersom vi nu har ett kontor i Kina som arbetar enligt uppförandekoden utför vi dessa inspektioner själva.

  Vi har valt att göra inspektioner eftersom det är viktigt för oss att skapa ett tillitsfullt förhållande till våra leverantörer. De behöver tro på att vi vill arbeta med dem och att våra initiativ kommer att gynna dem i slutänden.

  Vårt inspektionssystem har utarbetats av oss och består av vad vi kallar positiv granskning. Med tanke på det begränsade inflytande vi har på arbetsrutiner som tillämpas fokuserar vi på att arbeta mot att säkerställa bra villkor på anläggningarna, och har därför utvecklat en form av inspektion som lägger tyngdpunkten på lärande, tillit och samarbete.